Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti XODAX, a.s., se sídlem Praha 4, Branická 1881/187, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5976, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 14. června 2017 od 8.30 hod., v zasedací místnosti v sídle společnosti Praha 4, Branická 1881/187.

Program:

 1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, roční účetní závěrka za rok 2017, návrhn na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 6. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2018
 7. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti
 8. Odvolání a volba orgánů společnosti
 9. Závěr

Prezence účastníků bude probíhat od 8.15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, zmocněnec je povinen předložit též úředně ověřenou plnou moc akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, není-li statutárním zástupcem, také úředně ověřenou plnou mocí.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2017 včetně účetní závěrky za rok 2017 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 a na stránkách společnosti www.xodax.cz

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2017 (v tis. Kč)
 • Aktiva celkem: 264.668
 • Dlouhodobý majetek: 174.453
 • Oběžná aktiva: 113.987
 • Časové rozlišení : 1.165
 • Pasiva celkem: 264.668
 • Vlastní kapitál : 216.477
 • Cizí zdroje: 47.889
 • Časové rozlišení: 302
Hospodářský výsledek: -960

Plné znění dokumentace k ŘVH společnosti ve formátu PDF:

 1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti XODAX, a.s. ke stažení ve formátu PDF (velikost 468 kB)
 2. Výroční zpráva za rok 2017 ke stažení ve formátu PDF (velikost 2,93 MB)