Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti XODAX, a.s., se sídlem Praha 4, Branická 1881/187, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5976, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. června 2019 od 8.30 hod., v zasedací místnosti v sídle společnosti Praha 4, Branická 1881/187.

Program:

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, roční účetní závěrka za rok 2018, návrhn na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
  4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
  5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
  6. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky
  7. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti
  8. Závěr

Prezence účastníků bude probíhat od 8.15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, zmocněnec je povinen předložit též úředně ověřenou plnou moc akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, není-li statutárním zástupcem, také úředně ověřenou plnou mocí.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2018 včetně účetní závěrky za rok 2018 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 a na stránkách společnosti www.xodax.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2018 (v tis. Kč)
Aktiva celkem:  235.052       Pasiva celkem: 235.052
Dlouhodobý majetek:  151.089 Vlastní kapitál: 201.351
Oběžná aktiva:  83.919 Cizí zdroje: 33.600
Časové rozlišení :  44 Časové rozlišení: 101
Hospodářský výsledek: 1.374

Plné znění dokumentace k ŘVH společnosti ve formátu PDF:

  1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti XODAX, a.s. ke stažení ve formátu PDF (velikost 466 kB)
  2. Výroční zpráva za rok 2018 ke stažení ve formátu PDF (velikost 3,01 MB)