Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti XODAX, a.s., se sídlem Praha 4, Branická 1881/187, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5976, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. června 2024 od 8.30 hod., v zasedací místnosti v sídle společnosti Praha 4, Branická 1881/187.

Prezence účastníků bude probíhat od 8.15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, zmocněnec je povinen předložit též úředně ověřenou plnou moc akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, není-li statutárním zástupcem, také úředně ověřenou plnou mocí.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2023 včetně účetní závěrky za rok 2023 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 a na stránkách společnosti www.xodax.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2023 (v tis. Kč)
Aktiva celkem:  310.712       Pasiva celkem: 310.712
Stála aktiva:  149.989 Vlastní kapitál: 262.282
Oběžná aktiva:  160.628 Cizí zdroje: 48.416
Časové rozlišení aktiv :  95 Časové rozlišení pasiv: 14
Hospodářský výsledek: 62.792

Plné znění dokumentace k ŘVH společnosti ve formátu PDF:

    • Výroční zpráva za rok 2023 ke stažení ve formátu PDF (velikost 8,92 MB)