Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti XODAX, a.s., se sídlem Praha 4, Branická 1881/187, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5976, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 19. června 2017 od 8.30 hod., v zasedací místnosti v sídle společnosti Praha 4, Branická 1881/187.

Program:

 1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, roční účetní závěrka za rok 2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
 6. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2017
 7. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti
 8. Odvolání a volba orgánů společnosti
 9. Závěr

Prezence účastníků bude probíhat od 8.15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, zmocněnec je povinen předložit též úředně ověřenou plnou moc akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, není-li statutárním zástupcem, také úředně ověřenou plnou mocí.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2016 včetně účetní závěrky za rok 2016 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 a na stránkách společnosti www.xodax.cz

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2016 (v tis. Kč)
 • Aktiva celkem: 302.571
 • Dlouhodobý majetek: 156.099
 • Oběžná aktiva: 175.409
 • Časové rozlišení : 0
 • Pasiva celkem: 302.571
 • Vlastní kapitál : 202.230
 • Cizí zdroje: 100.341
 • Časové rozlišení: 0
Hospodářský výsledek: 16.594

Plné znění dokumentace k ŘVH společnosti ve formátu PDF:

 1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti XODAX, a.s. ke stažení ve formátu PDF (velikost 624 kB)
 2. Výroční zpráva za rok 2016 ke stažení ve formátu PDF (velikost 3,4 MB)