Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Hospodaření společnosti

Vybrané údaje z účetní závěrky:

Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2022. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2022, rozvaha ke dni 31.12.2022 a příloha k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavená k 31.12.2022 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (5,74MB).

Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2022 v celých tisících Kč

Položka Skutečnost v ÚO
běžném minulém
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1.191 800
A. Výkonová spotřeba 6.886 3.801
A.2. Spotřeba materiálu a energie 771 683
A.3. Služby 6.095 3.118
D. Osobní náklady 3.873 3.871
D.1. Mzdové náklady 2.793 2.844
D.2. Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. pojištění a ost. náklady 1.080 1.027
D.2.1. Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 934 931
D.2.2. Ostatní náklady 146 96
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 2.381 1.132
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 2.381 2.132
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 0 -1.000
III. Ostatní provozní výnosy 4.226 1.427
III.3. Jiné provozní výnosy 4.226 1.427
F. Ostatní provozní náklady 2.514 238
F.3. Daně a poplatky 68 34
F.5. Jiné provozní náklady 2.446 204
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -10.217 -6.815
IV. Výnosy z DFM - podíly 52 0
IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 52 0
G. Náklady vynaložené na prodané podíly 50 0
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 6.611 8.640
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 6.611 8.640
J. Nákladové úroky a podobné náklady 2.458 1.054
VII. Ostatní finanční výnosy 4.077 28
K. Ostatní finanční náklady 69 87
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 8.163 7.527
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -2.054 712
L. Daň z příjmu 0 0
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -2054 712
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -2.054 712
* Čistý obrat za účetní období 16.157 10.895

Rozvaha ke dni 31.12.2022 v celých tisících Kč 

Aktiva Běžné ÚO Minulé ÚO
Brutto Korekce Netto Netto
Aktiva celkem 277.040 -28.501 248.539 251.577
B. Stála aktiva 203.316 -28.501 174.815 169.123
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 52.822 -28.501 24.321 25.407
B.II.1. Pozemky a stavby 42.818 -19.576 23.242 24.989
B.II.1.1. Pozemky 5.283 0 5.283 5.283
B.II.1.2. Stavby 37.535 -19.576 17.959 19.706
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 9.782 -8.703 1.079 418
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmot. majetek 222 -222 0 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 150.494 0 150.494 143.716
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 132.292 0 132.292 132.292
B.III.5. Ostatní dlouhodobé CP a podíly 18.196 0 18.196 11.418
B.III.7. Ostatní dlouhodobý fin. majetek 6 0 6 6
C. Oběžná aktiva 73.690 0 73.690 82.404
C.II. Pohledávky 71.314 0 71.314 80.577
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 14.205 0 14.205 13.926
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 57.109 0 57.109 66.651
C.II.2.1. Pohledávky z obchod. vztahů 36.351 0 36.351 44.230
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 20.758 0 20.758 22.421
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1.706 0 1.706 4.622
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 240 0 240 156
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 18.812 0 18.812 17.643
C.III. Krátkodobý finanční majetek 4 0 4 4
C.IV. Peněžní prostředky 2.372 0 2.372 1.823
D. Časové rozlišení aktiv 34 0 34 50
D.1. Náklady příštích období 34 0 34 50

 

Pasiva Stav v
běžném ÚO
Stav v
minulém ÚO
Pasiva celkem 248.539 251.577
A. Vlastní kapitál 199.490 201.544
A.I. Základní kapitál 131.000 131.000
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 70.544 69.832
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -2.054 712
B.+C. Cizí zdroje 49.037 49.927
C. Závazky 49.037 49.927
C.I. Dlouhodobé závazky 12.700 14.900
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 12.700 14.900
C.II. Krátkodobé závazky 36.337 35.027
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 35.217 31.362
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 199 277
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 156 136
C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 2.550
C.II.8. Závazky ostatní 765 702
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 196 194
C.II.8.4. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 104 104
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 83 22
C.II.8.6. Dohadné účzy pasivní 382 382
D. Časové rozlišení pasiv 12 106
D.1. Výdaje příštích období 12 106