Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Hospodaření společnosti

Vybrané údaje z účetní závěrky:

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve fromátu PDF.

Položka Skutečnost v ÚO
běžném minulém
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 800 1.093
A. Výkonová spotřeba 3.801 3.259
A.2. Spotřeba materiálu a energie 683 705
A.3. Služby 3.118 2.554
D. Osobní náklady 3.871 3.937
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 1.132 2.156
III. Ostatní provozní výnosy 1.427 65
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 34
III.3. Jiné provozní výnosy 1.427 65
F. Ostatní provozní náklady 238 973
F.3. Daně a poplatky 34 484
F.5. Jiné provozní náklady 204 489
* Provozní výsledek hospodaření -6.815 -9.133
V. Výnosy z ostatního DFM 0 13.004
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 8.640 9.309
J. Nákladové úroky a podobné náklady 1.054 1.130
VII. Ostatní finanční výnosy 28 608
K. Ostatní finanční náklady 87 390
* Finanční výsledek hospodaření 7.527 7.591
** Výsledek hospodaření před zdaněním 712 -1.542
** Výsledek hospodaření po zdanění 712 -1.542
*** Výsledek hospodaření za účetní období 712 -1.542
* Čistý obrat za účetní období 10.895 24.113

Rozvaha ke dni 31.12.2021 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve formátu PDF.

Aktiva Běžné ÚO Minulé ÚO
Brutto Korekce Netto Netto
Aktiva celkem 277.698 -26.121 251.577 252.821
B. Strála aktiva 195.244 -26.121 169.123 147.537
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 51.528 -26.121 25.407 14.339
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 143.716 0 143.716 133.198
C. Oběžná aktiva 82.404 0 82.404 105.251
C.II. Pohledávky 80.577 0 80.577 105.154
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 13.926 0 13.926 13.647
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 66.651 0 66.651 91.507
C.III. Krátkodobý finanční majetek 4 0 4 4
C.IV. Peněžní prostředky 1.823 0 1.823 93
D. Časové rozlišení aktiv 50 0 50 33

 

Pasiva Stav v
běžném ÚO
Stav v
minulém ÚO
Pasiva celkem 251.577 252.821
A. Vlastní kapitál 201.544 200.832
A.I. Základní kapitál 131.000 123.500
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 69.832 71.374
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 712 -1.542
B.+C. Cizí zdroje 49.927 51.896
C. Závazky 49.927 51.896
C.I. Dlouhodobé závazky 14.900 19.300
C.II. Krátkodobé závazky 35.027 32.596
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 31.362 28.267
D. Časové rozlišení pasiv 106 93
D.1. Výdaje příštích období 106 93