Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2010

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2010 v celých tisících Kč

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2009)
Výkony 0 0
Výkonová spotřeba 679 650
Přidaná hodnota -679 -650
Daně a poplatky 399 472
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu 3.905 2.210
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 0
Ostatní provozní výnosy 3.032 30.390
Ostatní provozní náklady 0 30.267
Provozní výsledek hospodaření -2.558 -3.618
Tržby z prodeje CP a podílů 94.658 135.892
Prodané CP a podíly 91.005 130.035
Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0
Výnosové úroky 7.321 18.048
Nákladové úroky 4.269 7.228
Ostatní finanční výnosy 0 5.693
Ostatní finanční náklady 134 295
Finanční výsledek hospodaření 17.250 24.000
Daň z příjmu za běžnou činnost 1.783 1.443
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 12.909 18.939
Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním 14.692 20.382

Rozvaha ke dni 31.12.2010 v celých tisících Kč - AKTIVA

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2009)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 268.748 -10.406 258.342 344.067
Dlouhodobý majetek 88.897 -10.106 78.791 53.986
- dlouhodobý hmotný majetek 25.286 -10.106 15.180 6.010
- dlouhodobý finanční majetek 36.611 0 63.611 47.976
Oběžná aktiva 179.842 -300 179.542 290.073
- dlouhodobé pohledávky 5.400 0 5.400 6.000
- krátkodobé pohledávky 108.674 -300 108.374 247.937
Krátkodobý finanční majetek 65.768 0 65.768 36.136
Časové rozlišení 9 0 9 8

Rozvaha ke dni 31.12.2010 v celých tisících Kč - PASIVA

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2009)
Pasiva celkem 258.342 344.067
Vlastní kapitál 234.112 255.877
- základní kapitál 140.000 164.000
- kapitálové fondy 0 6.980
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní  fondy ze zisku 5.387 4.440
- výsledek hospodaření minulých let 75.816 61.518
- výsledek hospod. běžného úč. období 12.909 18.939
Cizí zdroje 24.110 88.063
Krátkodobé závazky 1.538 32.943
Bankovní úvěry a výpomoci 22.572 55.120
Časové rozlišení 120 127