Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Hospodaření společnosti

Vybrané údaje z účetní závěrky:

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2020 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve fromátu PDF.

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2019)
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1.093 867
A. Výkonová spotřeba 3.259 4.139
A.2. Spotřeba materiálu a energie 705 866
A.3. Služby 2.554 3.273
D. Osobní náklady 3.937 3.796
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 2.156 2.218
III. Ostatní provozní výnosy 99 439
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 34 370
III.3. Jiné provozní výnosy 65 69
F. Ostatní provozní náklady 973 537
F.3. Daně a poplatky 484 258
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 0 0
F.5. Jiné provozní náklady 489 279
* Provozní výsledek hospodaření -9.133 -9.384
V. Výnosy z ostatního DFM 0 0
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 9.309 8.474
J. Nákladové úroky a podobné náklady 1.130 1.258
VII. Ostatní finanční výnosy 608 342
K. Ostatní finanční náklady 390 150
* Finanční výsledek hospodaření 7.591 7.408
** Výsledek hospodaření před zdaněním -1.542 -1.976
L. Daň z příjmu 0 0
** Výsledek hospodaření po zdanění -1.542 -1.976
*** Výsledek hospodaření za účetní období -1.542 -1.976
* Čistý obrat za účetní období 24.113 10.122

Rozvaha ke dni 31.12.2020 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve formátu PDF.

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2019)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 252.821 -24.988 252.821 245.967
B. Dlouhodobý majetek 171.525 -23.988 147.537 149.693
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 38.327 -23.988 14.339 16.495
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 133.198 0 133.198 133.198
C. Oběžná aktiva 106.251 -1.000 105.251 96.175
C.II. Pohledávky 106.154 -1.000 105.154 87.166
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 13.647 0 13.647 13.369
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 92.507 -1.000 91.507 73.797
C.III. Krátkodobý finanční majetek 4 0 4 5.289
D. Časové rozlišení aktiv 33 0 33 99
D.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0

 

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2019)
Pasiva celkem 252.821 245.967
A. Vlastní kapitál 200.832 199.375
A.I. Základní kapitál 131.000 123.500
A.I.2. Vlastní podíly (-) 0 -16.500
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 71.374 77.851
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -1.542 -1.976
B.+C. Cizí zdroje 51.896 46.500
C. Závazky 51.896 46.500
C.I. Dlouhodobé závazky 19.300 21.500
C.II. Krátkodobé závazky 32.596 25.000
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 28.267 21.057
D. Časové rozlišení pasiv 93 92
D.1. Výdaje příštích období 93 92
D.2. Výnosy příštích období 0 0