Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Hospodaření společnosti

Vybrané údaje z účetní závěrky:

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2017 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve fromátu PDF.

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2016)
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 926 1.127
A. Výkonová spotřeba 3.339 3.268
A.2. Spotřeba materiálu a energie 740 681
A.3. Služby 2.599 2.587
D. Osobní náklady 3.308 3.271
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 1.527 1.908
III. Ostatní provozní výnosy 1.329 4.156
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1.246 4.081
III.3. Jiné provozní výnosy 83 75
F. Ostatní provozní náklady 2.959 7.228
F.3. Daně a poplatky 984 462
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -3.701 2.270
F.5. Jiné provozní náklady 5.676 1.598
* Provozní výsledek hospodaření -8.878 -10.392
V. Výnosy z ostatního DFM 22 28
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 9.814 15.034
J. Nákladové úroky a podobné náklady 1.425 3.684
VII. Ostatní finanční výnosy 951 33.488
K. Ostatní finanční náklady 1.321 16.905
* Finanční výsledek hospodaření 8.041 27.961
** Výsledek hospodaření před zdaněním -837 17.569
L. Daň z příjmu 123 975
** Výsledek hospodaření po zdanění -960 16.594
*** Výsledek hospodaření za účetní období -960 16.594
* Čistý obrat za účetní období 13.042 55.833

Rozvaha ke dni 31.12.2017 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve formátu PDF.

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2016)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 289.605 -24.937 264.668 274.869
B. Dlouhodobý majetek 174.453 -23.282 151.171 149.104
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 42.155 -23.282 18.873 18.206
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 132.298 0 132.298 130.898
C. Oběžná aktiva 113.987 -1.655 112.332 125.729
C.II. Pohledávky 102.290 -1.655 100.635 87.085
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 12.811 0 12.811 12.500
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 89.479 -1.655 87.824 74.558
C.III. Krátkodobý finanční majetek 293 0 293 293
D. Časové rozlišení aktiv 1.165 0 1.165 36
D.3. Příjmy příštích období 1.090 0 1.090

 

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2016)
Pasiva celkem 264.668 274.869
A. Vlastní kapitál 216.477 217.436
A.I. Základní kapitál 140.000 140.000
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 77.437 60.842
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -960 16.594
B.+C. Cizí zdroje 47.889 57.353
C. Závazky 47.889 57.353
C.I. Dlouhodobé závazky 26.540 20
C.II. Krátkodobé závazky 21.349 57.333
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 20.285 55.258
D. Časové rozlišení pasiv 302 80
D.1. Výdaje příštích období 287 65
D.2. Výnosy příštích období 15 15