Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2009

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2009 v celých tisících Kč

PoložkaÚčetní období
SledovanéMinulé (2008)
Výkony 0 0
Výkonová spotřeba 650 855
Přidaná hodnota -650 -855
Daně a poplatky 472 947
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu 2.210 1.617
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 0
Ostatní provozní výnosy 30.390 2.861
Ostatní provozní náklady 30.267 2.927
Provozní výsledek hospodaření -3.618 -3.869
Tržby z prodeje CP a podílů 135.892 25.051
Prodané CP a podíly 130.035 52.786
Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 1.206
Výnosové úroky 18.048 20.891
Nákladové úroky 7.228 332
Ostatní finanční výnosy 5.693 16
Ostatní finanční náklady 295 47
Finanční výsledek hospodaření 24.000 -6.090
Daň z příjmu za běžnou činnost 1.443 54
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 18.939 -10.013
Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním 20.382 -9.959

Rozvaha ke dni 31.12.2009 v celých tisících Kč - AKTIVA

AktivaBěžné účetní obdobíMinulé (2008)
BruttoKorekceNetto
Aktiva celkem 350.659 -6.592 344.067 286.871
Dlouhodobý majetek 60.189 -6.203 53.986 4.448
- dlouhodobý hmotný majetek 12.213 -6.203 6.010 4.442
- dlouhodobý finanční majetek 47.976 0 47.976 6
Oběžná aktiva 290.461 -389 290.072 282.419
- dlouhodobé pohledávky 6.000 0 6.000 6.600
- krátkodobé pohledávky 248.236 -300 247.936 261.335
Krátkodobý finanční majetek 36.225 -89 36.136 14.484
Časové rozlišení 8 0 8 4

Rozvaha ke dni 31.12.2009 v celých tisících Kč - PASIVA

PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé (2008)
Pasiva celkem 344.067 286.871
Vlastní kapitál 255.876 236.938
- základní kapitál 164.000 164.000
- kapitálové fondy 6.980 6.980
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní  fondy ze zisku 4.440 4.440
- výsledek hospodaření minulých let 61.518 71.531
- výsledek hospod. běžného úč. období 18.939 -10.013
Cizí zdroje 88.063 49.779
Krátkodobé závazky 32.943 29.778
Bankovní úvěry a výpomoci 55.120 20.000
Časové rozlišení 127 155