Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2001

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2001 v celých tisících Kč

PoložkaÚčetní období
BěžnéMinulé (2000)
Výkony 367 565
Výkonová spotřeba 5.742 9.549
Přidaná hodnota -5.375 -8.984
Daně a poplatky 8 2
Ostatní provozní výnosy - 137.000
Ostatní provozní náklady 621 137.000
Provozní výsledek hospodaření -6.004 -8.987
Výnosové úroky 16.564 13.401
Nákladové úroky 521 363
Ostatní finanční náklady 16 234
Finanční výsledek hospodaření 16.027 13.777
Daň z příjmu za běžnou činnost 3.220 1.720
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 6.803 3.070
Výsledek hospodaření za účetní období 6.803 3.070
Výsledek hospodaření před zdaněním 10.023 4.790

Rozvaha ke dni 31.12.2001 v celých tisících Kč - aktiva

AktivaBěžné účetní obdobíMinulé (2000)
BruttoKorekceNetto
Aktiva celkem 142.995 -565 142.430 140.087
Stála aktiva - - - 300
- dlouhodobý hmotný majetek - - - 300
Oběžná aktiva 142.513 -565 141.948 139.787
- krátkodobé pohledávky 137.857 -565 137.292 138.054
- finanční majetek 4.656 - 4.656 1.733
Ostatní aktiva-přechodové účty aktiv 482 - 482 -
- časové rozlišení 482 - 482 -

Rozvaha ke dni 31.12.2001 v celých tisících Kč

PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé (2000)
Pasiva celkem 142.430 140.087
Vlastní kapitál 116.019 109.216
- základní kapitál 120.000 120.000
- výsledek hospodaření minulých let -10.784 -13.854
- výsledek hospod. běžného úč. období 6.803 3.070
Cizí zdroje 26.231 30.713
- rezervy 17.700 17.700
- krátkodobé závazky 8.531 13.013
Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv 180 158
- časové rozlišení 1 -
- dohadné účty pasivní 179 158