Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Hospodaření společnosti

Vybrané údaje z účetní závěrky:

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve fromátu PDF.

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2017)
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 915 926
A. Výkonová spotřeba 2.976 3.339
A.2. Spotřeba materiálu a energie 920 740
A.3. Služby 2.056 2.599
D. Osobní náklady 3.755 3.308
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 1.634 1.527
III. Ostatní provozní výnosy 26 1.329
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 1.246
III.3. Jiné provozní výnosy 26 83
F. Ostatní provozní náklady 241 2.959
F.3. Daně a poplatky 111 984
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 0 -3.701
F.5. Jiné provozní náklady 130 5.676
* Provozní výsledek hospodaření -7665 -8.878
V. Výnosy z ostatního DFM 22 22
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 10.696 9.814
J. Nákladové úroky a podobné náklady 1.248 1.425
VII. Ostatní finanční výnosy 0 951
K. Ostatní finanční náklady 105 1.321
* Finanční výsledek hospodaření 9.365 8.041
** Výsledek hospodaření před zdaněním 1.700 -837
L. Daň z příjmu 326 123
** Výsledek hospodaření po zdanění 1.374 -960
*** Výsledek hospodaření za účetní období 1.374 -960
* Čistý obrat za účetní období 11.659 13.042

Rozvaha ke dni 31.12.2018 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve formátu PDF. 

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2017)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 261.623 -26.571 235.052 264.668
B. Dlouhodobý majetek 176.005 -24.916 151.089 151.171
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 43.705 -24.916 18.789 18.873
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 132.300 0 132.300 132.298
C. Oběžná aktiva 85.574 -1.655 83.919 112.332
C.II. Pohledávky 84.821 -1.655 83.166 100.635
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 13.090 0 13.090 12.811
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 71.731 -1.655 70.076 87.824
C.III. Krátkodobý finanční majetek 293 0 293 293
D. Časové rozlišení aktiv 44 0 44 1.165
D.3. Příjmy příštích období 0 0 0 1.090

 

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2017)
Pasiva celkem 235.052 264.668
A. Vlastní kapitál 201.351 216.477
A.I. Základní kapitál 123.500 140.000
A.I.1. Vlastní podíly (-) 16.500 0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 76.477 77.437
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1.374 -960
B.+C. Cizí zdroje 33.600 47.889
C. Závazky 33.600 47.889
C.I. Dlouhodobé závazky 26.133 26.540
C.II. Krátkodobé závazky 7.467 21.349
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 6.330 20.285
D. Časové rozlišení pasiv 101 302
D.1. Výdaje příštích období 86 287
D.2. Výnosy příštích období 15 15