Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Hospodaření společnosti

Vybrané údaje z účetní závěrky:

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2015 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve fromátu PDF.

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2014)
Výkony 1.068 1.038
Výkonová spotřeba 3.361 3.357
Přidaná hodnota -2.493 -2.319
Osobní náklady 3.175 3.164
Daně a poplatky 826 1.206
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu 2.262 2.427
Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 0 0
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 1.620
Ostatní provozní výnosy 54.822 3.911
Ostatní provozní náklady 51.486 4.181
Provozní výsledek hospodaření -5.420 -11.006
Tržby z prodeje CP a podílů 0 0
Prodané CP a podíly 0 0
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 0 0
Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0
Výnosové úroky 16.212 16.657
Nákladové úroky 4.009 2.850
Ostatní finanční výnosy 7.640 33
Ostatní finanční náklady 96 1.123
Finanční výsledek hospodaření 19.696 8.984
Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 14.276 -2.022
Výsledek hosp. za úč. obdob 14.276 -2.022
Výsledek hosp. před zdaněním 14.276 -2.022

Rozvaha ke dni 31.12.2015 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve formátu PDF velikost 4.27 MB

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2014)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 326.792 -27.938 298.854 298.414
Dlouhodobý majetek 157.099 -24.852 132.247 127.627
- dlouhodobý hmotný majetek 48.047 -24.852 23.222 23.302
- dlouhodobý finanční majetek 109.025 0 109.025 104.325
Oběžná aktiva 169.653 -3.086 166.567 170.658
- dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
- krátkodobé pohledávky 138.802 -3.086 135.716 164.048
Krátkodobý finanční majetek 30.851 0 30.851 6.610
Časové rozlišení 40 0 40 129

 

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2014)
Pasiva celkem 298.854 298.414
Vlastní kapitál 200.843 186.560
- základní kapitál 140.000 140.000
- kapitálové fondy 0 0
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 6.442 6.442
- výsledek hospodaření minulých let 40.125 42.148
- výsledek hospod. běžného úč. období 14.276 -2.022
Cizí zdroje 97.910 111.753
Krátkodobé závazky 1.125 13.519
Bankovní úvěry a výpomoci 96.785 98.234
Časové rozlišení 101 93