Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2005

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2005 v celých tisících Kč

PoložkaÚčetní období
SledovanéMinulé (2004)
Výkony 0 489
Výkonová spotřeba 5.775 8.891
Přidaná hodnota -5775 -8.402
Daně a poplatky 66 57
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 1.611
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -565 3.564
Ostatní provozní výnosy 1.109 9.919
Ostatní provozní náklady 2.055 9.879
Provozní výsledek hospodaření -9.252 -10.373
Tržby z prodeje CP a podílů 14.647 0
Prodané CP a podíly 15.000 0
Výnosové úroky 15.266 14.067
Nákladové úroky 86 1.587
Ostatní finanční výnosy 42 181
Ostatní finanční náklady 30 820
Finanční výsledek hospodaření 14.883 9.157
Daň z příjmu za běžnou činnost 1.547 1.412
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4.084 -2.628
Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním 5.631 -1.216

Rozvaha ke dni 31.12.2005 v celých tisících Kč - AKTIVA

AktivaBěžné účetní obdobíMinulé (2004)
BruttoKorekceNetto
Aktiva celkem 193.401 -6.532 186.869 167.784
Dlouhodobý majetek 10.023 -2.668 7.355 18.500
- dlouhodobý hmotný majetek 449 0 449 449
- dlouhodobý finanční majetek 9.574 -2.668 6.906 18.051
Oběžná aktiva 183.326 -3.864 179.462 148.821
- dlouhodobé pohledávky 72 0 72 78
- krátkodobé pohledávky 129.276 -3.864 125.412 94.310
Finanční majetek 53.978 0 53.978 54.433
Časové rozlišení 52 0 52 463

Rozvaha ke dni 31.12.2005 v celých tisících Kč - PASIVA

PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé (2004)
Pasiva celkem 186.869 167.784
Vlastní kapitál 170.156 166.072
- základní kapitál 143.000 143.000
- kapitálové fondy 2.990 2.990
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní  fondy ze zisku 1.645 1.645
- výsledek hospodaření minulých let 18.437 21.065
- výsledek hospod. běžného úč. období 4.084 -2.628
Cizí zdroje 16.712 17
- krátkodobé závazky 16.712 17
Časové rozlišení 1 1.695