Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2002

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2002 v celých tisících Kč

PoložkaÚčetní období
BěžnéMinulé (2001)
Výkony 1.467 367
Výkonová spotřeba 7.010 5.742
Přidaná hodnota -5.543 -5.375
Daně a poplatky 2 8
Ostatní provozní výnosy 20.820 -
Ostatní provozní náklady 20.665 621
Provozní výsledek hospodaření -5.390 -6.004
Výnosové úroky 16.299 16.564
Nákladové úroky 557 521
Ostatní finanční náklady 21 16
Finanční výsledek hospodaření 15.721 16.027
Daň z příjmu za běžnou činnost 3.097 3.220
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 7.234 6.803
Výsledek hospodaření za účetní období 7.234 6.803
Výsledek hospodaření před zdaněním 10.331 10.023

Rozvaha ke dni 31.12.2002 v celých tisících Kč - aktiva

AktivaBěžné účetní obdobíMinulé (2001)
BruttoKorekceNetto
Aktiva celkem 156.974 -565 156.409 142.430
Stála aktiva 2.000   2.000 -
- dlouhodobý finanční majetek 2.000   2.000 -
Oběžná aktiva 154.620 -565 154.055 141.948
- krátkodobé pohledávky 151.738 -565 151.173 137.292
- finanční majetek 2.882   2.882 4.656
Ostatní aktiva-přechodové účty aktiv 354   354 482
- časové rozlišení 354   354 482

Rozvaha ke dni 31.12.2002 v celých tisících Kč - pasiva

PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé (2001)
Pasiva celkem 156.409 142.430
Vlastní kapitál 123.253 116.019
- základní kapitál 120.000 120.000
- výsledek hospodaření minulých let -3.981 -10.784
- výsledek hospod. běžného úč. období 7.234 6.803
Cizí zdroje 32.975 26.231
- rezervy 17.700 17.700
- krátkodobé závazky 15.275 8.531
Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv 181 180
- časové rozlišení - 1
- dohadné účty pasivní 181 179