Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Hospodaření společnosti

Vybrané údaje z účetní závěrky:

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve fromátu PDF.

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2015)
Výkony 1.127 1.068
Výkonová spotřeba 3.268 3.561
Přidaná hodnota -2.141 -2.493
Osobní náklady 3.271 3.175
Daně a poplatky 462 826
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu 1.908 2.262
Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 4.081 0
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 2.270 0
Ostatní provozní výnosy 75 54.822
Ostatní provozní náklady 1.598 51.486
Provozní výsledek hospodaření -10.392 -5.420
Tržby z prodeje CP a podílů 0 0
Prodané CP a podíly 0 0
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 28 0
Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0
Výnosové úroky 15.034 16.212
Nákladové úroky 3.684 4.009
Ostatní finanční výnosy 33.488 7.640
Ostatní finanční náklady 16.905 96
Finanční výsledek hospodaření 27.961 19.696
Daň z příjmu za běžnou činnost 975 0
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 16.594 14.276
Výsledek hosp. za úč. obdob 16.594 14.276
Výsledek hosp. před zdaněním 17.569 14.276

Rozvaha ke dni 31.12.2016 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve formátu PDF.

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2015)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 305.884 -31.014 274.870 298.854
Dlouhodobý majetek 174.762 -25.658 149.104 132.247
- dlouhodobý hmotný majetek 43.864 -25.658 18.206 23.222
- dlouhodobý finanční majetek 130.898 0 130.898 109.025
Oběžná aktiva 131.086 -5.356 125.730 166.567
- dlouhodobé pohledávky 11.150 0 11.150 0
- krátkodobé pohledávky 81.265 -5.356 75.909 135.716
Krátkodobý finanční majetek 38.671 0 38.671 30.851
Časové rozlišení 36 0 36 40

 

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2015)
Pasiva celkem 274.870 298.854
Vlastní kapitál 217.436 200.843
- základní kapitál 140.000 140.000
- kapitálové fondy 0 0
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 6.442
- výsledek hospodaření minulých let 60.842 40.125
- výsledek hospod. běžného úč. období 16.594 14.276
Cizí zdroje 57.354 97.910
Krátkodobé závazky 2.096 1.125
Bankovní úvěry a výpomoci

55.258

96.785
Časové rozlišení 80 101