Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny

Hospodaření společnosti

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve fromátu PDF 3.4 MB

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2015)
Výkony 1.127 1.068
Výkonová spotřeba 3.268 3.561
Přidaná hodnota -2.141 -2.493
Osobní náklady 3.271 3.175
Daně a poplatky 462 826
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu 1.908 2.262
Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 4.081 0
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 2.270 0
Ostatní provozní výnosy 75 54.822
Ostatní provozní náklady 1.598 51.486
Provozní výsledek hospodaření -10.392 -5.420
Tržby z prodeje CP a podílů 0 0
Prodané CP a podíly 0 0
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 28 0
Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0
Výnosové úroky 15.034 16.212
Nákladové úroky 3.684 4.009
Ostatní finanční výnosy 33.488 7.640
Ostatní finanční náklady 16.905 96
Finanční výsledek hospodaření 27.961 19.696
Daň z příjmu za běžnou činnost 975 0
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 16.594 14.276
Výsledek hosp. za úč. obdob 16.594 14.276
Výsledek hosp. před zdaněním 17.569 14.276

Rozvaha ke dni 31.12.2016 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve formátu PDF velikost 4.27 MB

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2015)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 331.508 -28.937 302.571 298.854
Dlouhodobý majetek 156.099 -25.851 130.248 132.247
- dlouhodobý hmotný majetek 48.074 -25.851 22.223 23.222
- dlouhodobý finanční majetek 108.025 0 108.025 109.025
Oběžná aktiva 175.409 -3.086 172.323 166.567
- dlouhodobé pohledávky 31.650 0 31.650 0
- krátkodobé pohledávky 135.438 -3.086 132.352 135.716
Krátkodobý finanční majetek 8.321 0 8.321 30.851
Časové rozlišení 0 0 0 40

 

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2015)
Pasiva celkem 302.571 298.854
Vlastní kapitál 202.230 200.843
- základní kapitál 140.000 140.000
- kapitálové fondy 0 0
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 6.442 6.442
- výsledek hospodaření minulých let 54.401 40.125
- výsledek hospod. běžného úč. období 1.387 14.276
Cizí zdroje 100.341 97.910
Krátkodobé závazky 4.265 1.125
Bankovní úvěry a výpomoci 96.076 96.785
Časové rozlišení 0 101