Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2011

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2011 v celých tisících Kč

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2010)
Výkony 789 0
Výkonová spotřeba 2.637 679
Přidaná hodnota -1.848 -679
Osobní náklady 2.244 654
Daně a poplatky 592 399
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu 3.959 3.905
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -300 0
Ostatní provozní výnosy 35.409 3.032
Ostatní provozní náklady 35.745 0
Provozní výsledek hospodaření -8.679 -2.558
Tržby z prodeje CP a podílů 94.658 135.892
Prodané CP a podíly 87.324 91.005
Výnosy z přecenění CP a derivátů 4.180 0
Výnosové úroky 6.726 7.321
Nákladové úroky 1.981 4.269
Ostatní finanční výnosy 5.135 0
Ostatní finanční náklady 151 134
Finanční výsledek hospodaření 17.514 17.250
Daň z příjmu za běžnou činnost 643 1.783
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 8.192 12.909
Výsledek hosp. za úč. období 8.192 12.909
Výsledek hospodaření před zdaněním 8.835 14.692

Rozvaha ke dni 31.12.2011 v celých tisících Kč - AKTIVA

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2010)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 301.524 -18.702 282.822 258.342
Dlouhodobý majetek 163.781 -18.702 145.079 78.791
- dlouhodobý hmotný majetek 46.984 -18.702 28.282 15.180
- dlouhodobý finanční majetek 116.797 0 116.797 63.611
Oběžná aktiva 137.708 0 137.708 179.542
- dlouhodobé pohledávky 0 0 0 5.400
- krátkodobé pohledávky 90.804 0 90.804 108.374
Krátkodobý finanční majetek 46.904 0 46.904 65.768
Časové rozlišení 35 0 35 9

Rozvaha ke dni 31.12.2011 v celých tisících Kč - PASIVA

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2010)
Pasiva celkem 282.822 258.342
Vlastní kapitál 220.232 234.112
- základní kapitál 140.000 140.000
- kapitálové fondy 0 0
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní  fondy ze zisku 6.032 5.387
- výsledek hospodaření minulých let 66.008 75.816
- výsledek hospod. běžného úč. období 8.192 12.909
Cizí zdroje 62.490 24.110
Rezervy 0 0
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 2.490 1.538
Bankovní úvěry a výpomoci 60.000 60.000
Časové rozlišení 100 120