Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2003

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2003 v celých tisících Kč

PoložkaÚčetní období
BěžnéMinulé (2002)
Výkony 1.467 1.467
Výkonová spotřeba 8.507 7.010
Přidaná hodnota -7.040 -5.543
Daně a poplatky 112 2
Ostatní provozní výnosy 928 20.820
Ostatní provozní náklady 211 20.665
Provozní výsledek hospodaření -6.735 -5.390
Výnosové úroky 18.611 16.299
Nákladové úroky 313 557
Ostatní finanční náklady 20 21
Finanční výsledek hospodaření 35.978 15.721
Daň z příjmu za běžnou činnost 3.622 3.097
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 25.621 7.234
Výsledek hospodaření za účetní období 25.674 7.234

Rozvaha ke dni 31.12.2003 v celých tisících Kč - AKTIVA

AktivaBěžné účetní obdobíMinulé (2002)
BruttoKorekceNetto
Aktiva celkem 179.909 -865 179.044 156.409
Dlouhodobý majetek 3.524 - 3.524 2.000
- dlouhodobý finanční majetek 3.524 - 3.524 2.000
Oběžná aktiva 174.664 -865 173.799 154.055
- krátkodobé pohledávky 155.123 -865 154.258 151.137
- krátkodobý finanční majetek 19.457 - 19.457 2.882
Časové rozlišení 1.721 - 1.721 354

Rozvaha ke dni 31.12.2003 v celých tisících Kč - PASIVA

PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé (2002)
Pasiva celkem 179.044 156.409
Vlastní kapitál 174.918 123.253
- základní kapitál 143.000 120.000
- výsledek hospodaření minulých let 2.892 -3.981
- výsledek hospod. běžného úč. období 25.674 7.234
Cizí zdroje 3.937 32.975
- rezervy - 17.700
- krátkodobé závazky - 15.456