Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2007

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2007 v celých tisících Kč

PoložkaÚčetní období
SledovanéMinulé (2006)
Výkony 0 125
Výkonová spotřeba 1.019 4.050
Přidaná hodnota -1.019 -3.925
Daně a poplatky 314 975
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu 1.425 951
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 300 -3.864
Ostatní provozní výnosy 25.486 17.375
Ostatní provozní náklady 24.387 15.985
Provozní výsledek hospodaření -2.195 -5.157
Tržby z prodeje CP a podílů 725.899 1.072
Prodané CP a podíly 690.552 1.000
Výnosové úroky 17.946 15.799
Nákladové úroky 444 0
Ostatní finanční výnosy 0 0
Ostatní finanční náklady 849 41
Finanční výsledek hospodaření 58.049 15.765
Daň z příjmu za běžnou činnost 13.037 1.621
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 42.817 8.987
Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním 55.854 10.608

Rozvaha ke dni 31.12.2007 v celých tisících Kč - AKTIVA

AktivaBěžné účetní obdobíMinulé (2006)
BruttoKorekceNetto
Aktiva celkem 273.127 -2.676 270.451 218.363
Dlouhodobý majetek 6.824 -2.376 4.448 8.756
- dlouhodobý hmotný majetek 4.201 -2.376 1.852 2.850
- dlouhodobý finanční majetek 2.623 0 2.623 5.906
Oběžná aktiva 266.256 -300 265.956 209.602
- dlouhodobé pohledávky 7.557 0 7.557 7.872
- krátkodobé pohledávky 212.953 -300 212.653 143.240
Finanční majetek 45.746 0 45.746 58.490
Časové rozlišení 47 0 47 5

Rozvaha ke dni 31.12.2007 v celých tisících Kč - PASIVA

PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé (2006)
Pasiva celkem 270.451 218.363
Vlastní kapitál 246.951 203.919
- základní kapitál 164.000 164.000
- kapitálové fondy 6.980 6.980
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní  fondy ze zisku 2.299 1.850
- výsledek hospodaření minulých let 30.855 22.316
- výsledek hospod. běžného úč. období 42.817 8.773
Cizí zdroje 23.286 14.227
- krátkodobé závazky 23.286 14.227
Časové rozlišení 214 217