Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Oznámení o uložení projektu fúze 

Představenstvo společnosti XODAX, a.s.,
IČO: 257 72 775,
sídlo: Praha 4, Krč, Branická 1881/187, PSČ 140 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5976,
(dále jen "XODAX, a.s." nebo "nástupnická společnost")

a

Představenstvo společnosti ExYes, a.s.,
IČ: 26683539,
sídlo: Praha , Branická 43, č.p. 26, PSČ 147 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7575,
(dále jen "ExYes, a.s." nebo "zanikající společnost")

(XODAX, a.s. a ExYes, a.s. společně dále jen "zúčastněné společnosti")

tímto v souladu s ustanovením § 33 a souvisejícími ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přeměnách") zveřejňují toto oznámení o uložení projektu fúze sloučením (dále jen "projekt fúze") do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění pro věřitele a akcionáře zúčastněných společností na jejich práva.

Oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin.

Zúčastněné společnosti vyhotovili v souvislosti s realizací procesu fúze sloučením zúčastněných společností (dále jen "fúze sloučením"), projekt fúze, který byl uložen do sbírek listin příslušných obchodních rejstříků zúčastněných společností.

Upozornění pro věřitele zúčastněných společností na jejich práva.

V souvislosti s fúzí sloučením zúčastněných společností a v souladu s ustanovením zákona o přeměnách upozorňují zúčastněné společnosti své věřitele na jejich práva vyplývající z ustanovení § 35 a násl. zákona o přeměnách. Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mají právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku realizace fúze sloučením zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřiteli a danou zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitelé prokážou, že se v důsledku fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytnost jejich pohledávek, jsou tito věřitelé oprávněni požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé zúčastněných společností, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Upozornění pro akcionáře zúčastněných společností na jejich práva.

Zúčastněné společnosti upozorňují své akcionáře, že jejich akcie nepodléhají v souvislosti s fůzí výměně, a že jim jsou nejméně 1 měsíc před konáním valné hromady, na které má být schválena fúze sloučením, k nahlédnutí v sídle zúčastněných společností tyto dokumenty: (i) projekt fúze sloučením (ii) účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 roky, a to včetně zpráv auditora o jejich ověření, pokud se vyžadovaly (iii) konečné účetní závěrky zúčastněných společností vyhotovené ke dni 31.12.2010, a to včetně zpráv auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují (iv) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti ke dni 1.1.2011, a to včetně zprávy auditora o jejím ověření, pokud se vyžaduje (v) mezitímní účetní závěrku k 30.9.2011 a to včetně zprávy auditora o jejím ověření, pokud se vyžaduje. Akcionář se může požádat o bezplatné vydání těchto dokumentů.

Představenstvo XODAX, a.s.
Představenstvo ExYes, a.s.