Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Hospodaření společnosti

Vybrané údaje z účetní závěrky:

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2014 v celých tisících Kč 

ke stažení ve fromátu PDF 4.27 MB

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2013)
Výkony 1.038 855
Výkonová spotřeba 3.357 5.246
Přidaná hodnota -2.319 -4.391
Osobní náklady 3.164 3.157
Daně a poplatky 1.206 155
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu 2.427 2.594
Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 0 360
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 1.620 0
Ostatní provozní výnosy 3.911 651
Ostatní provozní náklady 4.181 582
Provozní výsledek hospodaření -11.006 -9.932
Tržby z prodeje CP a podílů 0 14.560
Prodané CP a podíly 0 14.560
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 0 0
Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0
Výnosové úroky 16.657 5.706
Nákladové úroky 2.850 4.828
Ostatní finanční výnosy 33 0
Ostatní finanční náklady 1.123 78
Finanční výsledek hospodaření 8.984 -3.524
Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -2.022 -13.456
Výsledek hosp. za úč. obdob -2.022 -13.456
Výsledek hosp. před zdaněním -2.022 -13.456

Rozvaha ke dni 31.12.2014 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve formátu PDF velikost 4.27 MB

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2013)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 324.090 -25.676 298.414 240.795
Dlouhodobý majetek 150.217 -22.590 127.627 130.324
- dlouhodobý hmotný majetek 45.892 -22.590 23.302 25.699
- dlouhodobý finanční majetek 104.325 0 104.325 104.625
Oběžná aktiva 173.744 -3.086 170.658 110.423
- dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
- krátkodobé pohledávky 167.134 -3.086 164.048 99.230
Krátkodobý finanční majetek 6.610 0 6.610 11.193
Časové rozlišení 129 0 129 48

 

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2013)
Pasiva celkem 298.414 240.975
Vlastní kapitál 186.568 188.589
- základní kapitál 140.000 140.000
- kapitálové fondy 0 0
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 6.442 6.442
- výsledek hospodaření minulých let 42.148 55.603
- výsledek hospod. běžného úč. období -2.022 -13.456
Cizí zdroje 111.753 52.147
Krátkodobé závazky 13.519 2.147
Bankovní úvěry a výpomoci 98.234 50.000
Časové rozlišení 93 59