Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2004

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2004 v celých tisících Kč

PoložkaÚčetní období
SledovanéMinulé (2003)
Výkony 489 1.467
Výkonová spotřeba 8.891 8.507
Přidaná hodnota -8.402 -7.040
Daně a poplatky 57 112
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1.611 0
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 3.564 300
Ostatní provozní výnosy 9.919 928
Ostatní provozní náklady 9.879 211
Provozní výsledek hospodaření -10.373 -6.735
Výnosové úroky 14.067 18.611
Nákladové úroky 1.587 313
Ostatní finanční výnosy 181 0
Ostatní finanční náklady 820 20
Finanční výsledek hospodaření 9.157 35.978
Daň z příjmu za běžnou činnost 1.412 3.622
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -2.628 25.621
Výsledek hospodaření za účetní období -2.628 25.674

Rozvaha ke dni 31.12.2004 v celých tisících Kč - AKTIVA

AktivaBěžné účetní obdobíMinulé (2003)
BruttoKorekceNetto
Aktiva celkem 174.880 -7.097 167.783 179.044
Dlouhodobý majetek 21.167 -2.668 18.499 3.524
- dlouhodobý hmotný majetek 448 0 448 0
- dlouhodobý finanční majetek 20.719 -2.668 18.051 3.524
Oběžná aktiva 153.250 -4.429 148.821 173.799
- dlouhodobé pohledávky 78 0 78 84
- krátkodobé pohledávky 98.739 -4.429 94.310 154.258
Finanční majetek 54.433 0 54.433 19.457
Časové rozlišení 463 0 463 1.721

Rozvaha ke dni 31.12.2004 v celých tisících Kč - PASIVA

PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé (2003)
Pasiva celkem 167.783 179.044
Vlastní kapitál 166.072 174.918
- základní kapitál 143.000 143.000
- výsledek hospodaření minulých let 21.065 2.892
- výsledek hospod. běžného úč. období -2.628 25.674
Cizí zdroje 17 3.937
- krátkodobé závazky 17 3.937
Časové rozlišení 1.694 189