Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2008

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2008 v celých tisících Kč

PoložkaÚčetní období
SledovanéMinulé (2007)
Výkony 0 0
Výkonová spotřeba 855 1.019
Přidaná hodnota -855 -1.019
Daně a poplatky 947 314
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu 1.617 1.425
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 300
Ostatní provozní výnosy 2.861 25.486
Ostatní provozní náklady 2.927 24.387
Provozní výsledek hospodaření -3.869 -2.195
Tržby z prodeje CP a podílů 25.051 725.899
Prodané CP a podíly 52.786 690.552
Výnosy z přecenění CP a derivátů 1.206 0
Výnosové úroky 20.891 17.946
Nákladové úroky 332 444
Ostatní finanční výnosy 16 3400
Ostatní finanční náklady 47 849
Finanční výsledek hospodaření -6.090 58.049
Daň z příjmu za běžnou činnost 54 13.037
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -10.013 42.817
Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním -9.959 55.854

Rozvaha ke dni 31.12.2008 v celých tisících Kč - AKTIVA

AktivaBěžné účetní obdobíMinulé (2007)
BruttoKorekceNetto
Aktiva celkem 291.253 -4.382 286.871 270.451
Dlouhodobý majetek 8.441 -3.993 4.448 4.448
- dlouhodobý hmotný majetek 8.435 -3.993 4.442 1.825
- dlouhodobý finanční majetek 6 0 6 2.623
Oběžná aktiva 282.808 -389 282.419 265.956
- dlouhodobé pohledávky 6.600 0 6.600 7.557
- krátkodobé pohledávky 261.635 -300 261.335 212.653
Krátkodobý finanční majetek 14.573 -89 14.484 45.746
Časové rozlišení 4 0 4 47

Rozvaha ke dni 31.12.2008 v celých tisících Kč - PASIVA

PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé (2007)
Pasiva celkem 286.871 270.451
Vlastní kapitál 236.938 246.951
- základní kapitál 164.000 164.000
- kapitálové fondy 6.980 6.980
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní  fondy ze zisku 4.440 2.299
- výsledek hospodaření minulých let 71.531 30.855
- výsledek hospod. běžného úč. období -10.013 42.817
Cizí zdroje 49.779 23.286
Krátkodobé závazky 29.778 23.286
Bankovní úvěry a výpomoci 20.000 0
Časové rozlišení 155 214