Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2013

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2013 v celých tisících Kč 

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2012)
Výkony 855 613
Výkonová spotřeba 5.246 4.611
Přidaná hodnota -4.391 -3.998
Osobní náklady 3.157 2.359
Daně a poplatky 155 565
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu 2.594 2.703
Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 360 100
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 1.467
Ostatní provozní výnosy 651 1.317
Ostatní provozní náklady 582 1.674
Provozní výsledek hospodaření -9.932 -11.349
Tržby z prodeje CP a podílů 14.560 45.465
Prodané CP a podíly 14.560 48.270
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 0 50
Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0
Výnosové úroky 5.706 2.285
Nákladové úroky 4.828 5.052
Ostatní finanční výnosy 0 0
Ostatní finanční náklady 78 149
Finanční výsledek hospodaření -3.524 -6.839
Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -13.456 -18.188
Výsledek hosp. za úč. obdob -13.456 -18.188
Výsledek hosp. před zdaněním -13.456 -18.188

Rozvaha ke dni 31.12.2013 v celých tisících Kč - AKTIVA

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2012)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 262.424 -21.629 240.795 264.619
Dlouhodobý majetek 150.487 -20.163 130.324 143.964
- dlouhodobý hmotný majetek 45.862 -20.163 25.699 27.007
- dlouhodobý finanční majetek 104.625 0 104.625 116.957
Oběžná aktiva 111.889 -1.466 110.423 120.641
- dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
- krátkodobé pohledávky 100.696 -1.466 99.230 44.404
Krátkodobý finanční majetek 11.193 0 11.193 76.237
Časové rozlišení 48 0 48 14

Rozvaha ke dni 31.12.2013 v celých tisících Kč - PASIVA

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2012)
Pasiva celkem 240.975 264.619
Vlastní kapitál 202.045 202.045
- základní kapitál 140.000 140.000
- kapitálové fondy 0 0
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 6.442 6.442
- výsledek hospodaření minulých let 55.603 73.791
- výsledek hospod. běžného úč. období -13.456 -18.188
Cizí zdroje 52.147 62.440
Krátkodobé závazky 2.147 2.440
Bankovní úvěry a výpomoci 50.000 60.000
Časové rozlišení 59 134