Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 1999

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.1999 v celých tisících Kč

PoložkaÚčetní období
BěžnéMinulé
Výkony - -
Výkonová spotřeba 1.228 -
Přidaná hodnota -1.228 -
Daně a poplatky 6 -
Ostatní provozní výnosy - -
Ostatní provozní náklady - -
Provozní výsledek hospodaření -1.234 -
Výnosové úroky 3.008 -
Nákladové úroky - -
Ostatní finanční náklady 3.846 -
Finanční výsledek hospodaření -11.913 -
Daň z příjmu za běžnou činnost 707 -
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -13.854 -
Výsledek hospodaření za účetní období -13.854 -
Výsledek hospodaření před zdaněním -13.147 -

Rozvaha ke dni 31.12.1999 v celých tisících Kč - AKTIVA

AktivaBěžné účetní obdobíMinulé
BruttoKorekceNetto
Aktiva celkem 110.774 - 110.774 -
Stála aktiva - - - -
- hmotný investiční majetek - - - -
Oběžná aktiva 110.034 - 110.034 -
- krátkodobé pohledávky 37.887 - 37.887 -
- finanční majetek 72.146 - 72.146 -
Ostatní aktiva-přechodové účty aktiv 739 - 739 -
- časové rozlišení 652 - 652 -

Rozvaha ke dni 31.12.1999 v celých tisících Kč - PASIVA

PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé
Pasiva celkem 110.772 -
Vlastní kapitál 106.146 -
- základní kapitál 120.000 -
- výsledek hospodaření minulých let - -
- výsledek hospod. běžného úč. období -13.854 -
Cizí zdroje 4.282 -
- rezervy 1.700 -
- krátkodobé závazky 2.582 -
Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv 344 -
- časové rozlišení 331 -
- dohadné účty pasivní 13 -