Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2006

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2006 v celých tisících Kč

PoložkaÚčetní období
SledovanéMinulé (2005)
Výkony 125 0
Výkonová spotřeba 4.050 5.775
Přidaná hodnota -3.925 -5.775
Daně a poplatky 975 66
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -3.864 -565
Ostatní provozní výnosy 17.375 1.109
Ostatní provozní náklady 15.985 2.055
Provozní výsledek hospodaření -5.157 -9.252
Tržby z prodeje CP a podílů 1.072 14.647
Prodané CP a podíly 1.000 15.000
Výnosové úroky 15.799 15.266
Nákladové úroky 0 86
Ostatní finanční výnosy 0 42
Ostatní finanční náklady 41 30
Finanční výsledek hospodaření 15.765 14.883
Daň z příjmu za běžnou činnost 1.621 1.547
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 8.987 4.084
Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním 10.608 5.631

Rozvaha ke dni 31.12.2006 v celých tisících Kč - AKTIVA

AktivaBěžné účetní obdobíMinulé (2005)
BruttoKorekceNetto
Aktiva celkem 221.982 -3.619 218.363 186.869
Dlouhodobý majetek 12.375 -3.619 8.756 7.355
- dlouhodobý hmotný majetek 3.801 -951 2.850 449
- dlouhodobý finanční majetek 8.574 -2.668 5.906 6.906
Oběžná aktiva 209.602 0 209.602 179.462
- dlouhodobé pohledávky 7.872 0 7.872 8.372
- krátkodobé pohledávky 143.240 0 143.240 117.112
Finanční majetek 58.490 0 58.490 53.978
Časové rozlišení 5 0 5 52

Rozvaha ke dni 31.12.2006 v celých tisících Kč - PASIVA

PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé (2005)
Pasiva celkem 218.363 186.869
Vlastní kapitál 204.133 170.156
- základní kapitál 164.000 143.000
- kapitálové fondy 6.980 2.990
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní  fondy ze zisku 1.850 1.645
- výsledek hospodaření minulých let 22.316 18.437
- výsledek hospod. běžného úč. období 8.987 4.084
Cizí zdroje 14.013 16.712
- krátkodobé závazky 14.013 16.712
Časové rozlišení 217 1