Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2000

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2000 v celých tisících Kč

PoložkaÚčetní období
BěžnéMinulé (1999)
Výkony 565 -
Výkonová spotřeba 9.549 1.228
Přidaná hodnota -8.984 -1.228
Daně a poplatky 2 6
Ostatní provozní výnosy 137.000 -
Ostatní provozní náklady 137.000 -
Provozní výsledek hospodaření -8.987 -1.234
Výnosové úroky 13.401 3.008
Nákladové úroky 363 -
Ostatní finanční náklady 234 3.846
Finanční výsledek hospodaření 13.777 -11.913
Daň z příjmu za běžnou činnost 1.720 707
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3.070 -13.854
Výsledek hospodaření za účetní období 3.070 -13.854
Výsledek hospodaření před zdaněním 4.790 -13.147

Rozvaha ke dni 31.12.2000 v celých tisících Kč - aktiva

AktivaBěžné účetní obdobíMinulé (1999)
BruttoKorekceNetto
Aktiva celkem 140.652 -565 140.087 110.774
Stála aktiva 300 - 300 -
- hmotný investiční majetek 300 - 300 -
Oběžná aktiva 140.352 -565 139.787 110.034
- krátkodobé pohledávky 138.619 -565 138.054 37.887
- finanční majetek 1.733 - 1.733 72.147
Ostatní aktiva-přechodové účty aktiv - - - 740
- časové rozlišení - - - 652

Rozvaha ke dni 31.12.2000 v celých tisících Kč - pasiva

PasivaÚčetní období
BěžnéMinulé (1999)
Pasiva celkem 140.086 110.771
Vlastní kapitál 109.216 106.146
- základní kapitál 120.000 120.000
- výsledek hospodaření minulých let -13.854 -
- výsledek hospod. běžného úč. období 3.070 -13.854
Cizí zdroje 30.713 4.281
- rezervy 17.700 1.700
- krátkodobé závazky 13.013 2.581
Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv 157 344
- časové rozlišení - 331
- dohadné účty pasivní 157 13