Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Hospodaření společnosti

Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2023. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2023, rozvaha ke dni 31.12.2023 a příloha k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavená k 31.12.2023 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (8,71MB).

Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2023 v celých tisících Kč

Položka Skutečnost v ÚO
běžném minulém
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1.281 1.191
A. Výkonová spotřeba 3.777 6.866
A.2. Spotřeba materiálu a energie 652 771
A.3. Služby 3.125 6.095
D. Osobní náklady 3.510 3.873
D.1. Mzdové náklady 2.544 2.793
D.2. Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. pojištění a ost. náklady 966 1.080
D.2.1. Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 850 934
D.2.2. Ostatní náklady 116 146
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 2.120 2.381
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 2.120 2.381
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 0 0
III. Ostatní provozní výnosy 20.188 4.226
III.3. Jiné provozní výnosy 19.498 4.226
F. Ostatní provozní náklady 20.282 2.514
F.3. Daně a poplatky 316 68
F.5. Jiné provozní náklady 19.276 2.446
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -8.220 -10.217
IV. Výnosy z DFM - podíly 90.728 52
IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 90.728 52
G. Náklady vynaložené na prodané podíly 23.273 50
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 16.966 6.611
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 16.966 6.611
J. Nákladové úroky a podobné náklady 3.412 2.1458
VII. Ostatní finanční výnosy 65 4.077
K. Ostatní finanční náklady 62 69
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 71.012 8.163
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 62.792 -2.054
L. Daň z příjmu 0 0
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 62.792 -2.054
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 62.792 -2.054
* Čistý obrat za účetní období 119.228 16.157

Rozvaha ke dni 31.12.2023 v celých tisících Kč 

Aktiva Běžné ÚO Minulé ÚO
Brutto Korekce Netto Netto
Aktiva celkem 340.730 -30.018 310.712 248.539
B. Stála aktiva 180.007 -30.018 149.989 174.815
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 51.574 -30.018 21.556 24.321
B.II.1. Pozemky a stavby 42.818 -21.262 21.556 23.242
B.II.1.1. Pozemky 5.283 0 5.283 5.283
B.II.1.2. Stavby 37.535 -21.262 16.273 17.959
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 8.488 -8.488 0 1.079
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmot. majetek 268 -268 0 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 128.433 0 128.433 150.494
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 109.019 0 109.019 132.292
B.III.5. Ostatní dlouhodobé CP a podíly 19.408 0 19.408 18.196
B.III.7. Ostatní dlouhodobý fin. majetek 6 0 6 6
C. Oběžná aktiva 160.628 0 160.628 73.690
C.II. Pohledávky 155.489 0 155.489 71.314
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 14.484 0 14.484 14.205
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 141.005 0 141.005 57.109
C.II.2.1. Pohledávky z obchod. vztahů 125.549 0 125.549 36.351
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 15.456 0 15.456 20.758
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1.939 0 1.939 1.706
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 238 0 238 240
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 13.279 0 13.279 18.812
C.III. Krátkodobý finanční majetek 4 0 4 4
C.IV. Peněžní prostředky 5.135 0 5.135 2.372
D. Časové rozlišení aktiv 95 0 95 34
D.1. Náklady příštích období 95 0 95 34

 

Pasiva Stav v
běžném ÚO
Stav v
minulém ÚO
Pasiva celkem 310.712 248.539
A. Vlastní kapitál 262.282 199.490
A.I. Základní kapitál 131.000 131.000
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 68.490 70.544
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 62.792 -2.054
B.+C. Cizí zdroje 48.416 49.037
C. Závazky 48.416 49.037
C.I. Dlouhodobé závazky 10.500 12.700
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 10.500 12.700
C.II. Krátkodobé závazky 37.916 36.337
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 15.443 35.217
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 20.210 199
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 128 156
C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 1.451 0
C.II.8. Závazky ostatní 684 765
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 155 196
C.II.8.4. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 81 104
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 16 83
C.II.8.6. Dohadné účzy pasivní 432 382
D. Časové rozlišení pasiv 14 12
D.1. Výdaje příštích období 14 12