Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Hospodaření společnosti

Vybrané údaje z účetní závěrky:

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve fromátu PDF.

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2018)
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 867 915
A. Výkonová spotřeba 4.139 2.976
A.2. Spotřeba materiálu a energie 866 920
A.3. Služby 3.273 2.056
D. Osobní náklady 3.796 3.755
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 2.218 1.634
III. Ostatní provozní výnosy 439 26
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 370 0
III.3. Jiné provozní výnosy 69 26
F. Ostatní provozní náklady 537 241
F.3. Daně a poplatky 258 111
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 0 0
F.5. Jiné provozní náklady 297 130
* Provozní výsledek hospodaření -9.384 -7.665
V. Výnosy z ostatního DFM 0 22
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 8.474 10.696
J. Nákladové úroky a podobné náklady 1.258 1.248
VII. Ostatní finanční výnosy 342 0
K. Ostatní finanční náklady 150 105
* Finanční výsledek hospodaření 7.480 9.365
** Výsledek hospodaření před zdaněním -1.976 1.700
L. Daň z příjmu 0 326
** Výsledek hospodaření po zdanění -1.976 1.374
*** Výsledek hospodaření za účetní období -1.976 1.374
* Čistý obrat za účetní období 10.122 11.659

Rozvaha ke dni 31.12.2019 v celých tisících Kč 

součást VZ ke stažení ve formátu PDF.

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2018)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 269.297 -23.330 245.967 235.052
B. Dlouhodobý majetek 172.023 -22.330 149.693 151.089
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 38.825 -22.330 16.495 18.789
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 133.198 0 133.198 132.300
C. Oběžná aktiva 97.175 -1.000 96.175 83.919
C.II. Pohledávky 88.166 -1.000 87.166 83.166
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 13.369 0 13.369 13.090
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 74.797 -1.000 73.797 70.076
C.III. Krátkodobý finanční majetek 5.289 0 5.289 293
D. Časové rozlišení aktiv 99 0 99 44
D.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0

 

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2018)
Pasiva celkem 245.967 235.052
A. Vlastní kapitál 199.375 201.351
A.I. Základní kapitál 123.500 123.500
A.I.2. Vlastní podíly (-) -16.500 -16.500
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 77.851 76.477
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -1.976 1.374
B.+C. Cizí zdroje 46.500 33.600
C. Závazky 46.500 33.600
C.I. Dlouhodobé závazky 21.500 23.500
C.II. Krátkodobé závazky 25.000 10.100
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 21.057 6.330
D. Časové rozlišení pasiv 92 101
D.1. Výdaje příštích období 92 86
D.2. Výnosy příštích období 0 15