Cena peněz se mění podle účelu,
k němuž jsou vypůjčeny.

"George Bernard Shaw"

Účetní rok 2012

Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 v celých tisících Kč

Položka Účetní období
Sledované Minulé (2011)
Výkony 613 789
Výkonová spotřeba 4.611 2.637
Přidaná hodnota -3.998 -1.848
Osobní náklady 2.359 2.244
Daně a poplatky 565 592
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu 2.703 3.959
Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 100 0
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 1.467 -300
Ostatní provozní výnosy 1.317 35.409
Ostatní provozní náklady 1.674 35.745
Provozní výsledek hospodaření -11.349 -8.679
Tržby z prodeje CP a podílů 45.465 87.324
Prodané CP a podíly 48.270 80.540
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 50 0
Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 4.180
Výnosové úroky 2.285 6.726
Nákladové úroky 5.052 1.981
Ostatní finanční výnosy 0 5.135
Ostatní finanční náklady 149 151
Finanční výsledek hospodaření -6.839 17.514
Daň z příjmu za běžnou činnost 0 643
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -18.188 8.192
Výsledek hosp. za úč. obdob -18.188 8.192
Výsledek hosp. před zdaněním -18.188 8.835

Rozvaha ke dni 31.12.2012 v celých tisících Kč - AKTIVA

Aktiva Běžné účetní období Minulé (2011)
Brutto Korekce Netto
Aktiva celkem 287.489 -22.870 264.619 282.822
Dlouhodobý majetek 165.368 -21.404 143.964 145.079
- dlouhodobý hmotný majetek 48.411 -21.404 27.007 28.282
- dlouhodobý finanční majetek 116.957 0 116.957 116.797
Oběžná aktiva 122.107 -1.466 120.641 137.708
- dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
- krátkodobé pohledávky 45.870 -1.466 44.404 90.804
Krátkodobý finanční majetek 76.237 0 76.237 46.904
Časové rozlišení 14 0 14 35

Rozvaha ke dni 31.12.2012 v celých tisících Kč - PASIVA

Pasiva Účetní období
Běžné Minulé (2011)
Pasiva celkem 264.619 282.822
Vlastní kapitál 202.045 220.232
- základní kapitál 140.000 140.000
- kapitálové fondy 0 0
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 6.442 6.032
- výsledek hospodaření minulých let 73.791 66.008
- výsledek hospod. běžného úč. období -18.188 8.192
Cizí zdroje 62.440 62.490
Krátkodobé závazky 2.440 2.490
Bankovní úvěry a výpomoci 60.000 60.000
Časové rozlišení 134 100